กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม “และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ “นั่นคือ ลูกจ้างออมเงินเท่าไร นายจ้างช่วยลูกจ้างออมด้วยในจำนวนเท่ากันหรือมากกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างเพื่อ เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐ วิสาหกิจต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “
ความสำคัญของ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้ บริหารมืออาชีพ และดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงิน ที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกอบด้วย

 • -เงินสะสมของลูกจ้าง เป็นเงินที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนใน อัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 (สอง) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับกองทุนของแต่ละนายจ้าง

 • -เงินสมทบของนายจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกในอัตรา ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง ซึ่งอัตราการจ่ายเงินสมทบให้แก่ลูกจ้างอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไข ระยะเวลาการทำงานหรือ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือ ตามตำแหน่งหรือ ตามอัตราเงินเดือนของลูกจ้างนั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจหรือเป็นสวัสดิการส่วนเพิ่มให้กับลูกจ้างที่ทำงาน กับนายจ้างเป็นเวลานาน

เงินออมของสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเติบโตจากเงินสะสมและเงินสมทบ ที่ต้องมีการนำส่งเข้ากองทุนทุกเดือน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลให้สมาชิก เนื่องจากจะสะสมยอดเงินทั้งหมดให้เป็นก้อนใหญ่ เพื่อเก็บไว้รอจ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น ลาออกจากงาน เกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ให้สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกนำเงินไปใช้ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายจ้าง

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี – เงินนำส่งของนายจ้างเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
 • เป็นเครื่องมือในการบริหารสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อจูงใจให้รักองค์กร และตั้งใจทำงาน
 • นายจ้างสามารถควบคุมงบประมาณของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานระยะยาว
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝึกบุคลากร
 • สร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างเมื่อพ้นจากงาน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท

ลูกจ้าง (สมาชิก)

 • ได้รับเงินจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการอยู่ในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
 • ช่วยสร้างวินัยในการออมที่เน้นการออมแบบผูกพันระยะยาว
 • ได้รับเงินเพิ่มที่นายจ้างให้กับลูกจ้างทุกปี นอกเหนือจากการขึ้นเงินเดือน /โบนัส
 • มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน
 • เป็นหลักประกันของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • เพิ่มโอกาสเติบโตของเงินลงทุน ด้วยการบริหารกองทุน จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรง

รูปแบบการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และพนักงานหรือสมาชิกของกองทุนเช่น อายุเฉลี่ยของพนักงาน อายุงานโดยเฉลี่ย วุฒิการศึกษา การยอบรับความเสี่ยงในการลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสมาชิกในกอง ทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนสามารถร่วมกำหนดหรือเลือกนโยบายการลงทุนที่ต้องการได้โดย พิจารณาจาก ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับพนักงานขององค์กร (Customer Profile) เพื่อจัดทำนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างของพนักงานในองค์กรนั้นๆ (Suitability study) ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งทำหน้าที่นายทะเบียนของกองทุนตามกฎหมายและเป็นผู้กำหนดลักษณะการลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุนหลักที่กำหนดไว้หลายรูปแบบทั้งที่เป็นการลงทุน ภายในหรือต่างประเทศ การกำหนดให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้เอง ( Employee‘ s choice )

ตาม พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 กำหนดให้การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถมีนโยบายการลงทุนได้มากกว่า 1 นโยบาย และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกให้บริษัทจัดการลงทุนในนโยบายที่ตนเองต้อง การได้วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบ Employee’s choice ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องมาจากลักษณะการลงทุนของแต่ละคนจะแตกต่างกัน อาทิเช่น

 • ผลตอบแทนที่ต้องการแตกต่างกัน
 • ระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้
 • ระยะเวลาที่จะออมเงิน
 • อายุของสมาชิกที่แตกต่างกัน
 • จำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ
 • ระยะเวลาที่เหลืออยู่เพื่อใช้เงินหลังเกษียณ ฯลฯ

ที่มา : http://www.cimb-principal.co.th

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

คำย่อที่นิยมใช้

ASAP = As Soon as Possible
AAMOF = As a Matter of Fact
BBL = Be Back Later
B4 = Before
CU = See You
EZ = Easy
2U2 = To You Too
GF = Girl friend
BF = Boy friend
P.S. = Post script
LTNS = Long Time no See
JIC = Just in case
Thks & Rgrds = Thanks and Regards

Posted in English | Leave a comment

ประโยคสำหรับการลงท้าย (Close)

– Regards,
– Best regards,
– With best regards,
– With kind regards,
– Warm regards,
– Warmest regards,
– Thanks and Regards,
– Yours sincerely,
– With love,
– All the best,
– Bye,
– Ta Ta, (หมายถึง Bye Bye – คนอังกฤษใช้)

Posted in English | Leave a comment

ประโยคสำหรับสรุปก่อนจบ (Final comment)

– I am looking forward to seeing you in the near future.

– I will prepare it accordingly.-กรณีบอกว่าจะเตรียมการตามที่เขาขอหรือที่สัญญากันไว้

– Thank you for your cooperation.

-Thank you for your kind assistance.

– Thank you for your help.

– Please do not hesitate to contact us again if you require any further information.

– Please feel free to contact me.

-Talk to you soon.

– I have to go.

– Got to go now.

– Keep in touch.

– Have a nice weekend.

– See you later.

– See you soon.

– I’ve got to end it now.

– Bye for now.

Posted in English | Leave a comment

ประโยคที่ใช้สำหรับการให้/แจ้งข้อมูล

– I’m writing to let you know that ….
– I would like to inform you that …
– Just a note to say …
– Please be informed that ….
-I am delighted to tell you that ….
-We regret to inform you that …-กรณีบอกข่าวไม่ดี/ปฏิเสธ

Posted in English | Leave a comment

ประโยคที่ใช้สำหรับการขอข้อมูล (Asking for information)

– Could you give me some information about…
– I would like to know …
– I’d be grateful if you could …
– Could you please send me…
– Could you please hand/ forward me…
– Please send me ….
– I’d appreciate your help on this.

Posted in English | Leave a comment

ประโยคที่ใช้สำหรับการแนบเรื่อง/ส่งfile (Attachment)

-Please find the attachment.
-Please find the attachment herewith.- ความหมายคล้าย “ตามเรื่อง/เอกสาร แนบพร้อมนี้”
-I am pleased to attach herewith the annual report for….
-Please kindly find out attached file of…..
-Please find attached report.
-Please see attached file.
-I’ve attached….
-I’m sending you …. as a pdf file.
-Here is the …. you wanted.
-See attached.

Posted in English | Leave a comment