กองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม

            การประกันสังคม  คือ  การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  ตาย  ทุพพลภาพที่ไม่เนื่องจากการทำงาน  คลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และการว่างงาน   เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล  และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  โดยนายจ้าง  ลูกจ้าง  และรัฐบาล  เป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

            งานประกันสังคมดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542

          คำนิยาม

            นายจ้าง  หมายถึง  ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้  และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล    และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย

            ลูกจ้าง  หมายถึง  ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร  แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบการธุรกิจอื่นรวมอยู่ด้วย

            ผู้ประกันตน  หมายถึง  ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี    และไม่เกิน  60  ปี

ค่าจ้าง  หมายถึง เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุด และวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

ข้อสังเกตเงินค่าตอบแทนที่ถือเป็นค่าจ้าง คือ เงินที่นายจ้างจ่ายหรือตกลงให้จ่ายแก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติเป็นการประจำโดยไม่มีเงื่อนไข เช่น เงินเดือน ค่าจ้างรายวัน เงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ เป็นต้น

ข้อสังเกตเงินค่าตอบแทนที่ไม่ถือเป็นค่าจ้าง คือ เงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติ จ่ายเพื่อการจูงใจให้ทำงาน จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เงินรางวัล เงินสวัสดิการ หรือเงินอื่น ๆ ในทำนองเช่นว่านั้น เช่น ค่าล่วงเวลา คนทำงานในวันหยุด เงินโบนัส ค่าเบี้ยขยัน ค่าเล่าเรียนบุตร    ค่าชดเชย เป็นต้น

 

Advertisements
This entry was posted in กองทุนประกันสังคม. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s