การเบิกค่าทำฟัน / ประกันสังคม

สำหรับการเบิกเงินค่าทำฟันของผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมสามารถเบิกค่าทำฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยเบิกได้ใบเสร็จละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้งต่อปี  ปีละไม่เกิน 600 บาท แบ่งตามประเภทการรักษาฟันดังนี้  1. การอุดฟัน  2.การขูดหินปูน  3.การถอนฟัน

นั่นหมายความว่า ใบเสร็จ 1 ใบที่แสดงข้อมูลการจ่ายเงินค่ารักษาฟันโดยการอุดฟัน ,ขูดหินปูน ,หรือถอนฟัน  ไม่ว่าจะระบุเงินที่จ่ายไปมูลค่าเท่าใด จะสามารถเบิกค่าทำฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ 300 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ปีละ 2 ครั้ง  นั่นคือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาฟันจากประกันสังคมได้ไม่เกิน 600 บาทต่อปีค่ะ

โดยผู้ประกันตนสามารถไปรับการรักษาทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ระบุบนหน้าบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมออกให้  หรือจะไปรับการรักษาทันตกรรมจากคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านได้อีกทางหนึ่ง

กรณีตัวอย่างการใช้สิทธิ์ประกันสังคม

สมมุติว่า  ถอนฟัน 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน ราคา 400 บาท เราก็สำรองจ่ายเงินตนเองไปก่อน 400 บาท แล้วนำหลักฐานใบเสร็จรับเงิน , แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2 -16) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ไปเบิกเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้ 300 บาท นับเป็นการใช้สิทธิ์ 1ครั้ง

ต่อมาต้องการอุดฟันอีก 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน สมมุติราคา 800 บาท ก็สำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้ 300 บาท เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งที่ 2

เบิกเงินคืนรวมแล้วได้ 600 บาทต่อปี ตามสิทธิ์ประกันสังคมค่ะ

เอกสารประกอบการยืนขอรับเงินคืน

1) ใบเสร็จรับเงิน  ออกให้โดยสถานพยาบาลที่ไปรับบริการทันตกรรม หากได้รับเป็นใบแจ้งหนี้มาก่อน ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลบางแห่ง กรณี ลูกจ้างในสถานพยาบาลนั้นมีสวัสดิการในการผ่อนจ่ายค่าทำฟัน จะต้องรอให้ได้ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (โดยจะต้องมีรายละเอียดระบุชัดเจนว่าได้ทำอะไรมา เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน เป็นต้น) มาแนบกับใบแจ้งหนี้นั้นๆ

2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชี (ที่จะรับเงินคืน) บางสถานประกอบการจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ไปยื่นเอกสารให้ ก็สามารถรับเงินสดมาได้เลย โดยจะต้องให้บัตรประชาชนตัวจริงไปกับผู้ที่เรามอบอำนาจไปให้เบิกเงินแทนด้วย

3) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)  สามารถขอรับได้จากสำนักงานประกันสังคม หรือ ที่ทำงาน  หรือ Download  แต่ส่วนใหญ่ทางคลินิกทันตกรรมจะมีแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  เตรียมไว้ให้ผู้มารับบริการทันตกรรมแล้วค่ะ เพราะทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาต้องกรอกข้อมูลใบรับรองแพทย์ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ท. xxxxx) และแสดงรายละเอียดของซี่ฟันและระบุประเภทการรับการรักษา ตามความเป็นจริง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมนี้อยู่แล้วค่ะ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม ด้านหน้า

คำอธิบายโดยแบ่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม เป็น 3 ส่วน ชัดเจนๆนะคะ

ตัวอย่าง แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  (ส่วนที่1)

ตัวอย่าง  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม(ส่วนที่ 2)

ตัวอย่าง  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม(ส่วนที่ 3)

เมื่อได้หลักฐาน ที่ 1)ใบเสร็จรับเงิน และที่ 3) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  จากคลินิกทันตกรรมแล้ว คนไข้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เบิก ก็ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ประกันตนให้เรียบร้อยนะคะ  โดยในส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ  หรือที่ทำงานของผู้ประกันตนด้วยค่ะ  ถ้าไม่ทราบ  จำเป็นต้องกลับไปถามข้อมูลจากที่ทำงานให้ครบถ้วนก่อน  แล้วจึงนำหลักฐานทั้งหมด  ไปเบิกเงินคืนด้วยตนเองจากสำนักงานประกันสังคม  หรือมอบอำนาจให้ที่ทำงานดำเนินการตั้งเบิกจากสำนักงานประกันสังคมให้แทนก็ได้เงินคืนเหมือนกันค่ะ

อาจมีหลายเสียงเล่าว่า ปัจจุบันประกันสังคมเค้าไม่ได้คืนเงินให้สดๆ เลยเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ เค้าจะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์แทน ไม่เป็นไรค่ะ  เราก็เตรียมหลักฐานข้อ 2 )สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท ออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีไปด้วยนะคะ  ที่ผ่านมาเห็นบางคนก็ยังได้รับเงินสดทันทีอยู่  แต่บางคนก็ต้องรับผ่านบัญชีธนาคารค่ะ เตรียมให้พร้อมจะได้ไม่เสียเวลานะคะ

ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ  หากเกินนี้ก็หมดเวลาเบิก หมดสิทธิ์ค่ะ

แล้วฟันปลอมล่ะ  เบิกได้ไหม  …..

สำหรับค่าทำฟันปลอม ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ค่ะ

การใส่ฟันปลอม หรือที่ภาษาทางราชการเค้าเรียกเต็มๆว่า ” ฟันเทียมถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก)” 

ฟันปลอมแบบถอดได้มีหลายชนิด  แต่แบบที่ประกันสังคมให้สิทธิ์เบิกได้นั้น  หน้าตาธรรมดาที่สุดแบบนี้นะคะ

สิทธิ์การเบิกค่าทดแทนค่าทำฟันปลอมมีดังนี้ค่ะ

-ใส่ฟันเทียม  1-5 ซี่  เบิกได้ 1,200 บาท

-ใส่ฟันเทียม  ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไป  เบิกได้ 1,400 บาท

ผู้ประกันตน สามารถเบิกค่าทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) ตามสิทธิ์ดังกล่าวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี  ค่าฟันปลอมเบิกไม่ได้ทุกปี เหมือน การถอนฟัน,อุดฟัน,หรือขูดหินปูน ที่เบิกได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง รวม 500 บาท นะคะ

แต่ขั้นตอนการเบิกเงินก็ไม่ต่างกันค่ะ  นำเอกสาร

1) ใบเสร็จจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ แนบกับ

2) สำเนาบัญชีธนาคารที่จะรับเงินคืน  

3) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  ลงลายมือชื่อรับรองการรักษาจากทันตแพทย์ (ที่มีเลขใบประกอบโรคศิลปะ)

เตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม  แล้วนำไปยื่นหลักฐาน เพื่อเบิกเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม  ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จค่ะ

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ website สำนักงานประกันสังคมนะคะ

Advertisements
This entry was posted in กองทุนประกันสังคม. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s