การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทั่วไป (ตท.2)


โดยใช้หลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมฉบับจริง

2. หนังสือรับรองการจ้างงาน และหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว พร้อมแผนภูมิการแบ่งงานของสถานประกอบการ และบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้ว

3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) เพื่อแสดงว่านายจ้างที่ผู้ขออนุญาตจะไปทำงานด้วยนั้น ได้มีการจดทะเบียนได้ขออนุญาตให้จัดตั้ง และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย

4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) เพื่อแสดงว่าผู้ขออนุญาตมีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ขอรับใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

5. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการที่ผู้ขอจะไปทำงาน

7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5*6 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ : เอกสารส่วนประกอบอื่นเฉพาะเรื่อง

1. ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำขอด้วยคนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย

2. ถ้าสถานประกอบการได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ให้ยื่นงบการเงินปีล่าสุดของสถานประกอบการด้วย

3. ถ้านายจ้างต้องการแจ้งการรับเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติการทำงานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 23 บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ฯลฯ ให้บุคคลนั้นแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ฯลฯ โดยยื่นแบบ ตท.10 และหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในคราวเดียวกัน ถ้านายจ้างไม่มาแจ้งด้วยตนเอง และไม่ต้องมาแจ้งอีกหากได้รับอนุญาตแล้ว

4. กรณีผู้รับรองการจ้างงานเป็นคนต่างด้าว ให้แจ้งเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s