การขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.1)

(ตท.1)

กรณีผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้
+ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
+ พระราชญัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
+ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5×6 ซ.ม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และ ได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
4. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น
– หนังสือจากสำนักงาน B.O.I
– หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– หนังสือจากกรมทรัพยากรธรณี

5. แบบแจ้งเข้าทำงาน (ตท. 10) พร้อมหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s