การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ตท.5)

แนวทางการตรวจรับเอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ( ตท. 5 )

1. ตรวจรายการในแบบคำขอ ตท. 5
– ลงรายละเอียดครบถ้วนทุกช่อง เช่น ชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง สถานประกอบการ เงื่อนไข ฯลฯ และตรงตาม
รายการในใบอนุญาตทำงาน หากมีการแก้ไขในแบบให้คนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจรับรองการแก้ไขนั้น
– ลายเซ็นของคนต่างด้าว จะต้องเหมือนลายเซ็นในใบอนุญาตทำงาน
2. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างงานคนต่างด้าวต่อไป มีการลงลายมือชื่อของนายจ้าง
3. การลงรับเรื่องหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประกอบคำขอ
– หนังสือออกจากหน่วยงานราชการ ที่นำเรียนอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้นำไปลงรับเรื่อง ณ งานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 10 และลงรับเรื่อง ณ งานธุรการของกองงานคนต่างด้าวด้วย
– หนังสือออกจากสถานประกอบการ ที่นำเรียนอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้อำนวยการกองานคนต่างด้าว นายทะเบียน ให้นำไปลงรับเรื่อง ณ งานธุรการของกองงานคนต่างด้าว
4. การรับรองการตรวจเอกสารจากต้นฉบับของเจ้าหน้าที่
– ให้รับรองหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีวีซ่าล่าสุด
– ให้รับรองใบสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าว หน้าที่มีเลขที่ใบสำคัญ และวันที่หมดอายุ
5. สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 91/ ภ.ง.ด. 90 ที่รับรองจากเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้ว หากชำระภาษีไม่ถึงเกณฑ์ฯ จำนวน 18,000 บาท ให้เปิดใบอนุญาตทำงาน (หน้า 3) ดูวันที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
– ใบอนุญาตใหม่ คนต่างด้าวทำงานไม่ครบ 1ปี ในปีภาษีที่ผ่านมา หรือยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเสียภาษีในปีภาษีที่ เริ่มทำงาน ให้ดู แบบ ภ.ง.ด. 1 ประกอบว่า คนต่างด้าวมีเงินเดือนถึง 30,000 บาทหรือไม่ โดยคนโสดจะต้อง มีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป และมีครอบครัวจะต้องมีเงินเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป
– ใบอนุญาตเก่า คนต่างด้าวที่มีเงินเดือน 30,000 บาท ไม่ว่าเป็นคนโสดหรือมีครอบครัว จะต้องไม่หักลดหย่อนใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อที่จะเสียภาษีให้ได้ 18,000 บาท ตามระเบียบกรมการจัดหางานฯ 2545
6. ใบขนสินค้าขาออกที่ผ่านพิธีการจากกรมศุลกากร มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักหลัง รายละเอียดครบถ้วน
7. หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจชื่อคนต่างด้าวผู้มอบอำนาจตรงกับชื่อผู้ยื่นคำขอ ติดอากรแสตมป์แล้ว มีการลง
ลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน ทุกคน หากมีการแก้ไขให้คนต่างด้าวเซ็นชื่อรับรอง
8. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– เอกสารที่เป็นของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจผูกพันเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตรายางของสถานประกอบการ (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
– เอกสารที่เป็นของส่วนตัวคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวเป็นผู้ลงลายมือชื่อ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญต่างด้าว ใบทะเบียนสมรส
หมายเหตุ 1. กรณีคนต่างด้าวชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.91/ภ.ง.ด.90 ไม่ถึง 18,000 บาท ให้เรียกเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามีกรณีหนึ่งกรณีใด) ดังนี้

– สำเนางบการเงินปีล่าสุด ที่มีทรัพย์สินเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือรายงาน การเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร ที่มีเงินสดหมุนเวียน ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
– สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีการชำระภาษีของสถานประกอบการ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
– สำเนาใบขนสินค้าขาออก ที่ผ่านพิธีการจากกรมศุลกากร มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักหลัง ในรอบปีที่ผ่านมา หรือปีล่าสุด มียอดการส่งออก ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
– สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ระบุการจ้างงานคนไทย ไม่ต่ำกว่า 50 คน
– สำเนาใบทะเบียนสมรส
2. กรณีรับคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์ม
ใบนัดเพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติม พร้อมสำเนา โดยมอบใบนัดฯ ให้ผู้ยื่นคำขอ ส่วนสำเนาแนบติด
กับคำขอฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาฯ ทราบ และดำเนินการต่อไป
ตท. 5 (กรณีทั่วไป)
ใช้ในกรณีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ

จัดเรียงเอกสารประกอบการพิจารณายื่นแบบ ตท. 5 ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามลำดับ ดังนี้
1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ( ตท. 5 )
2. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าวทำงานต่อไป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมเอกสารฉบับจริง
4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน พร้อมเอกสารฉบับจริง
5. เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ใบขนสินค้าขาออก หนังสือรับรองจำนวนนักท่องเที่ยวจาก ATTA ฯลฯ
6. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง
(หากมีการแก้ไขข้อความในหนังสือมอบอำนาจ ให้คนต่างด้าวเซ็นชื่อรับรองการแก้ไขด้วย)

เอกสารดังต่อไปนี้ ให้ท่านยื่นข้อหนึ่งข้อใด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร ที่มีเงินสดหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
2. สำเนา แบบ ภ.ง.ด. 50 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการชำระภาษีเงินได้ของสถานประกอบการรวมกันไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
3. สำเนาใบขนสินค้าขาออก ที่ผ่านพิธีการจากกรมศุลกากร มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักหลัง ในรอบปีที่ผ่านมา หรือปีล่าสุด ที่มียอดการส่งออก ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
4. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ระบุการจ้างงานคนไทย ไม่ต่ำกว่า 50 คน
5. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.91/ ภ.ง.ด.90 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ในปีภาษีล่าสุด ระบุยอดชำระภาษีเกินกว่า 18,000 บาท หรือสำเนาแบบ ภ.ง.ด. 1 เดือนล่าสุด ในกรณี ชำระภาษีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมาไม่ถึง 18,000 บาท เนื่องจากได้รับ
อนุญาตให้ทำงานไม่ถึง 1 ปีในปีภาษีนั้น หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในปีภาษีที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะต้อง ยื่นชำระ เช่น ได้รับอนุญาตให้ทำงานเมื่อวันที่ 7 ก.ค 2545 ซึ่งจะต้องเสียภาษีภายใน สิ้นมีนาคม 2546
6. สำเนาใบทะเบียนสมรส
7. อื่น ๆ
หมายเหตุ (1) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ที่มีการรับรอง
ความถูกต้อง

(2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองแทน
– เอกสารที่เป็นของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
ลงลายมือชื่อกระทำการแทน
– เอกสารที่เป็นของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทน

ตท. 5 (กรณีมีหนังสือรับรองจากหน่วยราชการ)
ใช้ในกรณีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ

จัดเรียงเอกสารประกอบการพิจารณายื่นแบบ ตท. 5 ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามลำดับ ดังนี้
1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ( ตท. 5 )
2. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าวทำงานต่อไป
3. หนังสือรับรองการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
4. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมเอกสารฉบับจริง
5. สำเนาใบอนุญาตทำงาน พร้อมเอกสารฉบับจริง
6. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.91/ ภ.ง.ด.90 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ในปีภาษีล่าสุด ระบุยอดชำระภาษีเกินกว่า 18,000 บาท หรือ
สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 1 เดือนล่าสุด ในกรณีชำระภาษีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมาไม่ถึง 18,000 บาท เนื่องจากได้รับ
อนุญาตให้ทำงานไม่ถึง 1 ปีในปีภาษีนั้น หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในปีภาษีที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะต้อง ยื่นชำระ เช่น ได้รับอนุญาตให้ทำงานเมื่อวันที่ 7 ก.ค 2545 ซึ่งจะต้องเสียภาษีภายใน สิ้นมีนาคม 2546 (ถ้ามีการชำระภาษี แบบ ภ.ง.ด.91/90)
7. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง
(หากมีการแก้ไขข้อความในหนังสือมอบอำนาจ ให้คนต่างด้าวเซ็นชื่อรับรองการแก้ไขด้วย)

หมายเหตุ (1) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ที่มีการรับรอง
ความถูกต้อง
(2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองแทน
– เอกสารที่เป็นของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
ลงลายมือชื่อกระทำการแทน
– เอกสารที่เป็นของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทน
การใช้ประโยชน์จากเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณา ประโยชน์จากการใช้เอกสาร

1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ตท. 5) เป็นแบบที่ต้องยื่นตามกฎกระทรวงฯ
2. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าวต่อไป เป็นเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎกระทรวงฯ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เป็นเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎกระทรวงฯ
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎกระทรวงฯ
5. เอกสารตามเงื่อนไขกำหนด เพื่อดูว่าคนต่างด้าวสามารถปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขหรือไม่อย่างใด ตามมาตรา 9,34

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s