การแก้ไขรายละเอียดใบอนุญาตทำงาน

กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไปนี้ ใบอนุญาตทำงาน คือ เปลี่ยนแปลงชื่อ , ชื่อสกุล ,สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อของสถานประกอบการ
หลักฐานและเอกสารประกอบคำร้อง

ในกรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ
1. แบบคำร้อง
2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาใบถิ่นที่อยู่ หน้าที่ระบุชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่
รูปถ่าย โดยคนต่างด้าวรับรองเอกสารดังกล่าว และต้องนำฉบับจริงมาเสดง
3. สำเนาใบอนุญาตทำงานพร้อมฉบับจริง
4. ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
1. แบบคำร้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่พักอาศัย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัย หรือหนังสือรับรองจากผู้ให้เช่า โดยเจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่ารับรองเอกสารดังกล่าว
3. สำเนาใบอนุญาตทำงานพร้อมฉบับจริง
4. ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
เปลี่ยนชื่อของสถานประกอบการ
1. แบบคำร้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งระบุ ชื่อบริษัท
/หจก./หสน. เดิมและวันที่เปลี่ยนชื่อใหม่ (ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านของคนต่างด้าวใช้สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว)
3. สำเนาใบอนุญาตทำงานพร้อมฉบับจริง
4. ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s