การแจ้งเข้า – ออกจากงาน (ตท.10)

“นายจ้างต้องแจ้งเข้าหรือแจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือ ให้คนต่างด้าวย้ายไปทำงาน ในท้องที่อื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือมีคนต่างด้าวออกจากงาน”

คนต่างด้าวต้องแจ้งยกเลิกการทำงาน คืนเล่ม (ใบอนุญาตทำงาน) ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่เลิกทำงาน
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท !!!!!

1. การแจ้งรับเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้แจ้ง)
1.1. แบบรับคำขอ ตท.10 (นายจ้างลงลายมือชื่อเป็นผู้ยื่นแบบ)
1.2. ใบอนุญาตทำงาน
1.3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล นายจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่เกิน 6 เดือน)
1.4. สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง
1.5. สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้างพร้อมรับรองสำเนา กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
1.6. หนังสือมอบอำนาจ (นายจ้างเป็นผู้มอบ กรณีไม่มาดำเนินการแจ้งเข้าด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแสดงสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย รับรองสำเนาด้วย

2. แจ้งออกจากงาน
2.1. นายจ้างแจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว ใช้หลักฐานตาม 1.1 – 1.6 เหมือนการรับเข้าทำงาน ยกเว้น 1.2
มีหรือไม่มีก็ได้
2.2. คนต่างด้าวแจ้งออกจากงานของตนเอง (คืนเล่ม)
****
2.2.1 แบบคืนเล่ม APPLICATION FOR RETURN OF WORK PERMIT (คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ เป็นผู้ยื่นแบบ)
**** 2.2.2 ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (คืนเล่ม)
**** 2.2.3 หนังสือมอบอำนาจ (คนต่างด้าวเป็นผู้มอบ กรณีไม่มาดำเนินการแจ้งออก(คืนเล่มด้วยตนเอง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s