ตท.12 (BOI)

พระราชบัญส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522


ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอ ตท.12
2. หนังสือเดินทางฉบับบจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
4. หนังสือที่แสดงว่าได้รับการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายอื่น
+ + +
หนังสือจากสำนักงาน B.O.I
+ + + หนังสือจากนิคมอุตสาหกรรม
+ + + หนังสือจากกรมทรัพยากรธรณี
5. ใบอนุญาตทำงานเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ในกรณีคนต่างด้าวไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s