หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ในเบื้องต้น

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ในเบื้องต้น

1. คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานหรือไม่  กิจการนั้นส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศหรือไม่ (เช่น กิจการส่งออก หรือการท่องเที่ยว)  มีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ และถ่ายทอดให้คนไทยเป็นงานที่คนไทยยังทำไม่ได้ หรือขาดแคลนแรงงานคนไทยหรือไม่ เป็นต้น

2. นายจ้างสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาท หรือนิติบุคคลต่างด้าวที่มีการนำเงินโอนมาลงทุนจากต่างประเทศ  3 ล้านบาท พิจารณาอนุญาตได้  1 คน ทั้งนี้ อนุญาตให้ได้ไม่เกิน 10 คน

3. คนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชนตามกฎหมาย

4. คนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เป็นต้น

5. อื่น ๆ ตามที่ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 กำหนด

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s