เปลี่ยนแปลงการทำงาน/เปลี่ยนท้องที่ทำงาน (ตท.7)

การยื่นขอเปลี่ยน/เพิ่ม การทำงาน หรือสถานที่ในการทำงาน หรือท้องที่ในการทำงาน พร้อมแบบคำขอ ตท. 7
โดยใช้หลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้

กรณีขอเปลี่ยน/เพิ่ม การทำงาน สถานที่ในการทำงาน
1. ใบอนุญาตทำงาน
2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือใบสำคัญ ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมฉบับจริง
3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) เพื่อแสดงว่านายจ้างที่ผู้ขออนุญาตจะไปทำงานด้วยนั้น ได้มีการจดทะเบียนได้ขออนุญาตให้จัดตั้ง และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4. หนังสือรับรองการจ้างงาน และหนังสือชี้แจงเหตุผลของนายจ้างในการขอเปลี่ยน/เพิ่ม การทำงานหรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) เพื่อแสดงว่าผู้ขออนุญาตมีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ขอรับใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงแรงงาน
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการที่ผู้ขอจะไปทำงาน

กรณีขอเปลี่ยน/เพิ่ม ที่ตั้งสถานที่ทำงาน , ที่ตั้งสาขา ท้องที่

1. ใบอนุญาตทำงาน
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน และ/หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานที่ได้รับการต่ออายุจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการที่ผู้ขอจะไปทำงาน

หมายเหตุ : เอกสารส่วนประกอบอื่นเฉพาะเรื่อง

1. ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำขอด้วยคนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย
2. ถ้าสถานประกอบการได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ให้ยื่นงบการเงินปีล่าสุดของสถานประกอบการด้วย
3. กรณีผู้รับรองการจ้างงานเป็นคนต่างด้าว ให้แจ้งเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
4. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5×6 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s