แจ้งเข้าทำงานอันจำเป็น – เร่งด่วน (ตท.11)

ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอ ตท.11 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5 x6 เซนติเมตร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
2. หนังสือเดินทางฉบับบจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
4. หนังสืออนุญาตจากหน่วนงานราชการ (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ในกรณีคนต่างด้าวไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง) พร้อม ติดอากรแสตมป์ 10 บาทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s