ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 12 (ตท.8)

ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

1. หลักฐานหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อใบนี้

ก) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ข) สำเนาหนังสือของส่วนราชการรับรองว่าเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใหม่แทนการเนรเทศ หรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
ค) สำเนาหลักฐานการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร
ง) สำเนาบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ
จ) สำเนาบัตรประจำตัวผู้อพยพ

2. หลักฐานหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) สำเนาทะเบียนบ้าน
ข) สำเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่
ค) สำเนาทะเบียนบ้านญวนอพยพ
ง) สำเนาหนังสือรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่มีศูนย์อพยพว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้อพยพ
ในศูนย์อพยพและได้รับการผ่อนผันให้ออกมาทำงานนอกศูนย์อพยพได้

3. หนังสือรับรองการจ้างของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนดให้ โดยผู้ที่จะลงนามจ้างได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจ
ลงนามตามที่ระบะไว้ในหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
4. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5×6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ของสถานประกอบการที่จะรับผู้ขอเข้าทำงาน
7. รายชื่อพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ โดยสรุปว่ามีคนไทยทำงานกี่คน คนต่างด้าวกี่คน
8. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
9. ถ้าให้บุคคลอื่นนำคำขอมายื่นแทนตัวผู้ขอให้แนบใบมอบอำนาจตามแบบที่กำหนด และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s