ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามา (ตท.3)

การขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เข้ามาในราชอาณาจักรและคำร้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 8 ตท. 3

การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมแบบคำขอ และใบแนบ ตท. 3
(กรณีคนต่างด้าวยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร ให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว)

โดยใช้หลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือใบสำคัญ ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมฉบับจริง

2. หนังสือรับรองการจ้างงานและหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว พร้อมแผนภูมิการแบ่งงานของสถานประกอบการ และบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้ว

3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) เพื่อแสดงว่านายจ้างที่ผู้ขออนุญาตจะไปทำงานด้วยนั้น ได้มีการจดทะเบียน/ได้ขออนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) เพื่อแสดงว่า ผู้ขออนุญาต มีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ขอรับใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิ-การสังคม

5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการที่ผู้ขอจะไปทำงาน

6. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5*6 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ : เอกสารส่วนประกอบอื่นเฉพาะเรื่อง

1. ถ้านายจ้างไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย
2. ถ้าสถานประกอบการได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ให้ยื่นงบการเงินปีล่าสุดของสถานประกอบการด้วย
3. กรณีผู้รับรองการจ้างงานเป็นคนต่างด้าว ให้แจ้งเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว


รายการประกอบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 8
(กรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วและขอรับใบอนุญาตทำงาน)

โดยใช้หลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทุกหน้าพร้อมสำเนา
2. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้
3. ใบรับรองแพทย์
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้คนอื่นยื่นคำขอแทน

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s