ใบแทนใบอนุญาตทำงาน (ตท.6)

ใช้ในกรณีใบอนุญาตทำงานชำรุดในสาระสำคัญ หรือสูญหายโดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอ

1. กรณีใบอนุญาตทำงานชำรุดในสาระสำคัญ

1.1 ใบอนญาตทำงานเล่มที่ชำรุด
1.2 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสามรูป
1.3 ถ้าจะให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน ให้แนบใบมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดและปิดอากรแสตมป์
10 บาท พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ
1.4 สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

2. กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย

2.1 หลักฐานการรับแจ้งความใบอนุญาตทำงานสูญหายจากสถานนีตำรวจ
2.2 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสามรูป
2.3 ถ้าจะให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน ให้แนบใบมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดและปิดอากรแสตมป์
10 บาทพร้อมสำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ
2.4 สำเนาใบอนุญาตทำงาน

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s