คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

หลักการ
ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานสาขา หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างหากและมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็จะต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คณะ ในหน่วยงานหรือสาขานั้นๆ ด้วย
หากสถานประกอบการใดที่มีคณะกรรมการลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

การเลือกตั้งคณะกรรมการฯ

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 พนักงานทุกคน ทุกระดับ

ขั้นตอนในการดำเนินการเลือกตั้ง
1.  นายจ้างแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง” โดยแต่งตั้งจากพนักงานที่ไม่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
2.  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานีในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ ตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครผู้ที่จะสมัครตั้งต่อนายจ้าง และเจ้าพนักงานแรงงาน
3.  นายจ้างประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง

หน้าที่ของนายจ้าง
1.  จัดทำแผงหรือป้ายสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศหาเสียงภายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
2.  จัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการนั้น จำนวน 2 ชุด ชุดหนึ่งมอบให้แก่คณะกรรมการดำเนินการเลือกเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนอีกชุดหนึ่งปิดประกาศไว้ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนการเลือกตั้งไม่ น้อยกว่า 3 วัน
3.  จัดอุกรณ์ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งร้องขอ
4.  ปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิ์การในสถาน ประกอบการโดยเปิดเผยเพื่อให้ลูกจ้างทราบ ณ ที่ทำการของนายจ้างที่มีคณะกรรมการฯดังกล่าว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้บริษัทปิดประกาศรายชื่อภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง การประกาศจะต้องปิดไว้อย่างน้อย 15 วัน
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
1.  จัดเตรียมใบสมัคร ซึ่งจะต้องมีข้อความอย่างน้อยดังนี่
–  ชื่อตัว ชื่อสกุล
–  วันเดือนปีเกิด หรืออายุ
–  ตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ และระยะเวลาการทำงานในสถานประกอบกิจการ
–  ลายมือชื่อ
2.  รับสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับใบสมัคร
3.  จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยร้องขอจากบริษัท
–  บัตรเลือกตั้งซึ่งมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครทุกคน
–  หีบลงคะแนนเลือกตั้ง
–  เครื่องเขียน
–  กระดานหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัดในขณะนับคะแนนเสียง
4.  กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงติดต่อกัน กรณีทำงานกะ หรือลักษณะงานอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถมาลงคะแนนเสียงพร้อมกันในระยะหนึ่งได้ ให้จัดลงคะแนนแยกกัน หรือระยะเวลาอื่นที่จะทำให้พนักงานสะดวกสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกคน
5.  จัดทำประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ณ สถานที่ทำการเลือกตั้ง
6 .  ดำเนินการเลือกตั้ง
7.  แจ้งผลการเลือกตั้งต่อบริษัทและพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดปทุมธานี ภายใน 10 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

วิธีการดำเนินการเลือกตั้ง
1.  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกดั้งต่อบุคคลอื่นที่อยู่ใน บริเวณที่เลือกตั้ง เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้ง หรือสิ่งใดๆในหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วจึงผนึกหีบเลือกตั้ง แล้วจึงผนึกหีบเลือกตั้งต่อหน้าบุคคลอื่นที่อยู่ ณ ที่นั่น
2.  มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งรับบัตร และลงคะแนนเสียงโดยวิธีกากบาทหรือทำเครื่องหมายเลือกที่หมายเลขประจำตัวของ ผู้สมัครที่ต้องการเลือกไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ แล้วจึงพับบัตรมอบให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
–  กรณีผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกโดยการกากบาทหรือทำเครื่องหมายเกินกว่าจำนวนที่ กำหนดไว้ ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย ไม่ให้นับคะแนนเสียงในบัตรนั้น
3.  เมื่อสิ้นสุดเวลาการเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยวาจาว่าพ้นกำหนดการลงคะแนน เสียงแล้ว และจะได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงต่อไป
4.  การนับคะแนนเสียงให้เปิดหีบและเริ่มรับคะแนนโดยการเปิดบัตรเลือกตั้งคราวละ หนึ่งบัตร แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นโดยทั่วกัน แล้วขานคะแนนเสียง เพื่อให้คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงเอาไว้จนหมดบัตรเลือกตั้ง
5.  ให้รวมคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนตามลำดับจากมากที่สุดตามลำดับจนครบ จำนวนที่กำหนด กรณีที่ลำดับสุดท้ายมีคะแนนเสียงกัน ซึ่งจะมีผลทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่กำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการจับฉลากระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงที่ได้เท่ากันโดยเปิด เผยเพื่อให้ได้คณะกรรมการฯ ที่ต้องการ

บทบาทหน้าที่ของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
1.  จัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3.  ปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามข้อตกลงกับพนักงานในที่เปิดเผย
4.  จัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่ง ครั้ง หรือเมื่อคณะกรรมการ สวัสดิการเกินกึ่งหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ
1.  ร่วมหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2 . ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3.  ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

วาระของคณะกรรมการสวัสดิการ
คราวละ 2 ปี

การพ้นตำแหน่งกรณีอื่นๆที่มิใช่การพ้นตามวาระ
1.  ตาย
2.  ลาออก
3.  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4.  ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือลหุโทษ

หมายเหตุ
1.  กรณีที่มีตำแหน่งว่างที่ไม่ใช่การออกตามวาระ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยมีระเบียบวิธีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งปกติ
2.  วาระของคณะกรรมการที่เลือกตั้งแทนคณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนวาระ จะมีเพียงเท่าที่กรรมการเดิมเหลืออยู่
3.  กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการน้อยกว่าที่กำหนด หรือมีจำนวนพอดีกับที่กำหนด บริษัทยังคงต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งตามปกติ จะแต่งตั้งหรือให้ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการโดยไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้
4.  กรณีที่ไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทอาจเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมาสมัคร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=47

Advertisements
This entry was posted in HR (กฏหมาย). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s